οἰκοδομέω
建造、造就 I build, edify (οικοδομε-, 40)
οἰκοδομσω, κοδόμησα, κοδόμηκα, -, οἰκοδομθην or κοδομθην, (κοδόμουν)

 例句 
太16:18 σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν.
You are Peter, and on this rock I shall build my church.
(你是彼得,我要把我的教會建造在這磐石上)

林前10:23 πάντα ἔξεστιν ἀλλ᾿ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.
All things are lawful but not all things edify.
(凡事都可行,但不都造就人)

 同根字 
οἶκος, οἰκία, οἰκοδομή, οἰκουμένη, οἰκοδεσπότης