παραγίνομαι
來到 I come, arrive (παρα + γεν-, 37)
-, παρεγενμην, -, -, -, (παρεγινμνη)

 例句 
太2:1 ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα.
Behold, magi from the east arrived into Jerusalem.
(看哪,有幾個博士從東方來到耶路撒冷)

提後4:16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον.
At my first defense, no one appeared for me, but all abandoned me.
(我初次申訴,沒有人前來[支持],反都離棄我)

 同根字 γίνομαι