παρέρχομαι
經過、廢去 I pass by, pass away (παρ + ερχ-, 29)
παρελεύσομαι, παρλθον, παρελήλυθα, -, -

 例句 
路18:37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.
So they told him that Jesus the Nazarene is passing by.
(他們告訴他,是拿撒勒人耶穌經過)

太24:35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.
Heaven and earth will pass away, but my words would never pass away.
(天地要廢去,我的話卻不能廢去)

林後5:17 τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά.
The old things passed away, behold, they have become new.
(舊事已過,都變成新的了)

 同根字 
ἔρχομαι