ἄπιστος, -ον
不信的、不可信的 unbelieving, unbelievable (α + πιστο-, 23)

 例句 
林後6:15 τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;
What part (is there) for a believer with an unbeliever?
(信的和不信的有甚麼相干呢)

徒26:8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾿ ὑμῖν εἰ ὁ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;
Why is it judged (as) unbelievable with you, if God raises dead (ones)?
(神叫死人復活,你們為甚麼看作不可信的呢)

 同根字 
πιστός, ἀπιστία