ἐντολή, ἡ, -ῆς 
(名詞)誡命 commandment (εντολη-, 67)

 例句 
約13:34 Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
A new commandment I give to you, that you love one another.
(我賜給你們一條新命令:你們彼此相愛)

約壹5:3 αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν.
His commandments are not hard. (祂的誡命不是難守的)

 同根字 
ἐντέλλομαι, ἔνταλμα