Ἱεροσόλυμα, τά or 
(名詞)耶路撒冷 Jerusalem (62) (常為複數)

 例句 
太15:1 Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς.
Then Pharisees and scribes come from Jerusalem to Jesus.
(那時有法利賽人和文士、從耶路撒冷來見耶穌)

太2:3 ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ.
King Herod was troubled, and all Jerusalem with him.
(希律王就心裡不安,耶路撒冷合城的人也和他一起不安)