εὑρίσκω 
找、發現 I find (ευρ-, 176, Eureka) (ισκ 動詞)
εὑρήσω, εὗρον, εὑρήκα, -, εὑρέθην, (εὕρισκον or ηὕρισκον)

 例句 
路15:6 εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
I found my lost sheep. (我已經找著失去的羊了)

太26:40 ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας.
He comes to the disciples and finds them sleeping.
(祂來到門徒那裡,發現他們睡著了)